Boh  Vás miluje. Utvoril každého z nás v matkinom lone, individuálne s láskou a každého iného. Boh miluje rôznorodosť môžeme to vidieť na jeho stvoreniach. Boh ma s každým plány a a každý človek ma pre neho nesmiernu cenu. Boh je stále rovnaký včera, dnes a zajtra a nemení sa jeho láska ostáva či mi sme blizko alebo ďaleko od neho. Život s nim je dobrodružstvo, istota a pokoj. Prajem Vám aby sme všetci raz hovorili ako apoštol Pavol :

List Rimanom 8:28-39

Ale jedno viem iste: všetko, čokoľvek sa stane, slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha a ktorých si povolal podľa svojho odvekého plánu. Koho si Boh totiž vyvolil, toho aj určil, aby sa stal podobný jeho Synovi, prvému medzi mnohými bratmi.A koho Boh na to určil, toho aj povolal do svojej blízkosti, ospravedlnil ho a dal mu svoju slávu.

Božia bezmedzná láska

Môžeme si ešte čosi viac želať? Keď je Boh s nami, kto môže byť proti nám? Boh, ktorý za nás obetoval vlastného Syna, ako by nám s ním nedaroval všetko? Kto by sa odvážil obžalovať tých, ktorých si Boh vyvolil? Nikto, lebo Boh sám nás zbavil všetkej viny. Kto by sa odvážil nás odsúdiť? Nikto, lebo Kristus za nás nielen zomrel, ale aj vstal z mŕtvych a teraz nás obhajuje pred Otcom.Čo by nás teda mohlo odlúčiť od Krista a jeho lásky? Utrpenie alebo strach? Prenasledovanie? Hlad? Bieda? Nebezpečenstvo alebo sama smrť?Už žalmista o tom napísal: Denne nás vydávajú pre teba na smrť, sme ako ovce na zabitie.” A predsa nad tým všetkým víťazíme v moci Ježiša Krista, ktorý nás tak veľmi miluje.Lebo som presvedčený, že nič nás nemôže odlúčiť od jeho lásky: ani smrť ani život, ani anjeli ani démonské sily, ani prítomnosť ani budúcnosť, nijaká moc, ani nebo ani peklo, ani čokoľvek iné v celom tvorstve nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorú Boh dokázal v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

Prajem požehnaný týždeň

Leave a Reply